Búsqueda avanzada

Aviso legal e política de cookies

Ilustre Colexio de Avogados de Vigo


Este aviso legal establece as condicións de uso do sitio web www.icavigo.org (en adiante denominada "Web"), que ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE VIGO (ICAVIGO), establecidas en PLAZA DE AMERICA OFICINA PORTAL 2 1 , 36211, Vigo, PONTEVEDRAcon CIF: Q3663003F pon a disposición dos usuarios.


1. - Datos identificativos

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: El  colegiotitular de http://www.icavigo.org es ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO con domicilio en EDIFICIO PLAZA DE AMERICA Nº 2-1º, 36211, VIGO, correo electrónico: colexio@icavigo.org, teléfono contacto: 986208111 , con número de C.I.F: Q3663003F.

La actividad del COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO es la propia de un colegio profesional, conforme establece su normativa legal y reglamentaria


En conformidade co disposto na Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais, é informado de que os datos persoais facilitados a través da web, será parte dun ficheiro (automatizados ou non) a responsabilidade da empresa, de xeito poden ser usados con un comercial, operativo e actividades do obxecto social da finalidade da empresa. A empresa manterá os datos xa a relación co usuario completa, para cumprir as obrigas legais de comunicación e organismos públicos, que cubrían na solicitude Act relevante.

Os datos solicitados son necesarios, debe rexeitarse a comunicar os datos podería ser imposible dicir-lle sobre a súa solicitude. A empresa pode cancelar os datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que foron recollidas ou gravado. No caso de que os datos recollidos son utilizados para unha finalidade distinta para que foron recollidos ou recollidos consentimento previo dos interesados será necesaria.

A empresa adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir medidas de seguridade e integridade de datos e para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado
Os usuarios cuxos datos son procesados poden exercer libremente os seus dereitos de oposición, acceso e información, rectificación ou cancelación do mesmo, ea revogación da súa autorización sen efectos retroactivos nos termos especificados na Lei 15/1999 , protección dos datos persoais conforme ao procedemento legalmente establecido. Estes dereitos pódense exercitar escrita ao seguinte enderezo: colexio@icavigo.org.

O acceso ao sitio web atribúe a condición de usuario individual e implica a aceptación plena e sen reservas polo usuario, todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso Legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web e os seus contidos pertencen á empresa ou a terceiros, de xeito que ningunha persoa usuaria é autorizado a usalos, imprimir ou almacena-los baixo ningunha hardware en calquera caso, a non ser que sexa para uso persoal e privado. Prohíbese a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte dela.

Só o uso a utilización dos contidos do dominio web para información e servizos de ser autorizada, sempre citar ou de referencia para a fonte é, co usuario, o único responsable da utilización indebida dos mesmos.

Para acceder a información contida no sitio web e utilizar os servizos ofrecidos, os menores deben obter autorización previa dos seus pais, titores ou representantes legais.

Datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas as persoas interesadas nos mesmos sen que, o acceso, xerar relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios ea empresa. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e en copia impresa, prevalece este último. A empresa resérvase o dereito de modificar os contidos do sitio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que poidan facilitar o acceso a través do sitio web para beneficios e servizos ofrecidos por terceiros que non sexan propiedade ou baixo o control da empresa, polo que non se fai responsable este ou información nel contidas ou efectos que poidan resultar de tales información.

Os usuarios é estrictamente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web e tentando acceder aos datos sobre el, modificar contas de acceso de correo, mensaxes, etc.

A empresa non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a fonte, rodando na súa rede ou polas redes ás que o usuario pode acceder a través a web. O usuario / a comprométese a manter a empresa exenta de calquera responsabilidade relacionada coa web. O usuario asume total responsabilidade polas consecuencias, danos ou accións que poidan xurdir do acceso a tal contido, así como a súa reprodución e difusión.

A empresa non é responsable das infraccións cometidas por calquera usuario que afecten aos dereitos doutro usuario da web, ou de terceiros, incluídos os dereitos de autor, marcas, patentes, información confidencial e calquera outra propiedade intelectual ou industrial.

A empresa usará os accións civís ou penais que por lei lle corresponda ante calquera utilización indebida do seu dominio web. As controversias que xurdan en relación a este dominio rexiranse únicamente polo dereito español, someténdose ós Xulgados e Tribunais de Vigo.
 
2.- Obxecto

A presente páxina web, propiedade do ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE VIGO (en diante, ICAVIGO), foi creada e deseñada para dar a coñecer e permitir o acceso xeral de todos os usuarios da internet, especialmente de todos os colexiados do ICAVIGO, á información, actividades, produtos e servizos diversos, propios ou de terceiros, ofrecidos por esta Corporación.

O presente Aviso Legal ten como obxecto establecer as Condicións Xerais que regulan o acceso e uso xeral da citada páxina web por parte de todos os usuarios, polo que o acceso e uso desta implica necesariamente, o sometemento e aceptación das Condicións Xerais citadas incluídas neste Aviso Legal. O ICAVIGO se reserva a facultade de realizar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, calquera modificación ou actualización dos contidos e servizos, das presentes disposicións de acceso e uso e, en xeral, de cuantos elementos integren o deseño e configuración da súa páxina web. Por iso recoméndase que o usuario lea detidamente e atenta as condicións xerais cada vez que queira entrar e facer uso, xa que estas poden sufrir algunha/ s modificacións.


3. - Acceso á páxina web

O usuario pode acceder de forma gratuíta e libre á páxina web, salvo que se refira ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo Provedor de Acceso a Internet (ISP) contratado pola súa conta. Pola súa banda, o ICAVIGO informa que non se responsabiliza da prestación de servizos e subministracións de terceiros, incluídos o transporte a través de redes de telecomunicacións, a fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non lle corresponde, e polo que o acceso pode ser suspendido, cancelado ou resultar inaccesible por motivos técnicos e especialmente en caso de forza maior. Ademais, o ICAVIGO resérvase o dereito para interromper no caso de que o estime necesario o acceso á súa páxina web en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, xa sexa por motivos de seguridade, de control, de mantemento, por erros de subministración eléctrica ou por calquera outra causa. Se a interrupción tivese carácter definitivo, comunicarase tal circunstancia aos usuarios, que poderán sufrir a perda, no seu caso, da información almacenada nos diferentes servizos.

En consecuencia, en ningún caso o ICAVIGO responsabilízase das consecuencias de eventuais interrupcións, xa que non pode garantir a fiabilidade, a dispoñibilidade nin a continuidade da súa páxina web. Por outra banda, o acceso a determinados servizos é exclusivo para os nosos colexiados ou persoal laboral, para os que son requisitos o rexistro previo e a aceptación, antes de iniciarse a prestación, das condicións particulares, as que substituirán, completarán e/ou modificarán as establecidas no presente Aviso Legal.4. - Uso da páxina web

A utilización da páxina web por calquera persoa atribúe a condición de Usuario, o cal deberá posuír a capacidade legal para contratar e representación necesaria para contratar, o cal acepta que o uso é baixo a súa exclusiva responsabilidade. O usuario comprométese a non utilizar a información, actividades, produtos ou servizos que o ICAVIGO pon á súa disposición para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás presentes Condicións Xerais. Especialmente, queda prohibido o uso da páxina web con fins lesivos aos bens do ICAVIGO que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e outros equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) do ICAVIGO ou de terceiros, no seu caso. O usuario pode descargar os contidos que desexe da páxina web e, cando sexa necesario, o ICAVIGO informaralle en caso necesario sobre as especificacións técnicas necesarias para proceder á descarga de información e contidos da súa páxina web.

O usuario absterase de obter, ou tentar obter, os Contidos por medios ou procedementos distintos dos que en cada caso puxéronse á súa disposición ou indicasen para o efecto ou dos que se utilicen habitualmente na internet. Neste sentido, rógase ao usuario que preste atención a estas mensaxes de aviso, xa que o ICAVIGO non se responsabiliza dos danos e prexuízos que poidan sufrir os equipos informáticos do usuario porque este usase de forma indebida ou neglixente a páxina web. En canto ao uso dos servizos interactivos que, en calquera forma, permitan a divulgación de contidos por parte do usuario a través da páxina web, tales como o foro e, no seu caso, aqueloutros que se poidan ofrecer no futuro, será conforme á lei, as presentes Condicións, as condicións particulares, no seu caso, a moral, os bos costumes e a orde pública.


5. - Contidos

Os contidos da páxina web son postos ao dispor do usuario polo ICAVIGO como información propia ou no seu caso, de terceiros. O ICAVIGO poñerá os medios razoables á súa disposición para que os contidos incluídos na súa páxina web sexan exactos e estean actualizados.
  6. - Ligazóns de terceiros á páxina web do ICAVIGO

O usuario da internet que queira introducir un link desde a súa páxina web á páxina web do ICAVIGO deberá obter previa autorización do ICAVIGO por escrito. Ademais, deberá cumprir as seguintes obrigacións:

• A ligazón ou link unicamente vinculará coa páxina principal, salvo autorización expresa para redireccionar a unha páxina secundaria, que en ningún caso poderá ser reproducida de ningún xeito.

• Queda expresamente prohibido establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan á páxina web ou permitan a visualización da información, actividades, servizos ou produtos a través de direccións da internet distintas ás da presente páxina web.

• O link ou a páxina de ligazón non poderá desenvolver actividades ou poñer dispositivos que sexan contrarios ás leis, a moral ou a orde pública.

• En ningún caso realizaranse, desde a páxina web onde se atopa a ligazón, manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o ICAVIGO, os seus colexiados, os membros do persoal, a calidade dos servizos que presta ou calquera outro profesional do mundo da avogacía en todo o territorio do Estado.

  7. - Propiedade Industrial e Intelectual

Todos os contidos (en diante, os 'Contidos') da páxina web son propiedade intelectual do ICAVIGO ou, no seu caso, de terceiros, salvo que se especifique o contrario. A título meramente enunciativo inclúense entre os contidos os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte.

Do mesmo xeito, as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade exclusiva do ICAVIGO ou no seu caso, de terceiros, salvo que se especifique o contrario.

O Usuario deberá respectar en todo momento todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre a páxina web, de titularidade do ICAVIGO ou de terceiros.

Queda expresamente prohibida a cesión dos dereitos de propiedade intelectual sobre a presente páxina web. En concreto, está prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción, reutilización, reenvío ou a utilización de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, de calquera deles, salvo que estea legalmente permitido e autorizado polo titular dos correspondentes dereitos.

A infracción de calquera dos dereitos citados pode constituír unha vulneración das presentes condicións, así como un delito castigado de acordo cos artigos 270 e seguintes do Código penal.


8. - Publicidade

Na páxina Web alóxanse contidos publicitarios ou patrocinados. Os anunciantes ou patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión na páxina web cumpre a normativa que en cada caso poidan ser de aplicación. O ICAVIGO non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.


9. - Responsabilidade

En calquera caso, o Usuario responderá polos danos e prexuízos de toda natureza que o ICAVIGO poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido por este Aviso Legal ou, no seu caso, polas condicións particulares que sexan de aplicación.

  9.5. Das ligazóns ou ' links'

O servizo de acceso á web inclúe dispositivos técnicos de ligazón que permiten ao Usuario acceder a outras páxinas e portais da internet. Nestes casos, ICAVIGO actúa como prestador de servizos de intermediación de conformidade co artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico ( LSSI), e só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida.

No caso de que o Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicarllo a ICAVIGO, de acordo co procedemento e os efectos establecidos na cláusula 6, sen que en ningún caso esta comunicación conleve a obrigación de retirar a correspondente ligazón.

A existencia de links ou ligazóns non debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de ICAVIGO coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.

O ICAVIGO non coñece os contidos e servizos dos links ou ligazóns e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos links ou ligazóns nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable ao ICAVIGO.  9.6. Cookies


O sitio web http://www.icavigo.org/ utiliza cookies coa finalidade de prestarlle unha mellor experiencia na súa navegación. Así mesmo, no caso de que preste o seu consentimento, utilizaremos cookies que nos permitan obter máis información acerca das súas preferencias e personalizar o noso Sitio web de conformidade cos seus intereses individuais, para que teña unha navegación máis fluída e personalizada.

Desde o Ilustre Colexio de Avogados de Vigo queremos informarlle de maneira clara e precisa sobre as cookies que utilizamos no noso sitio web. Vostede poderá en todo momento aceptar as cookies, rexeitalas ou ben configurar as diferentes cookies que usamos. No caso de que queira obter máis información sobre o uso e a finalidade que facemos das cookies implementadas no noso sitio web, pode escribir un correo electrónico a colexio@icavigo.org


QUE É UNHA COOKIE?

Unha cookie é un pequeno arquivo que se descarga no computador, tablet ou smartphone do usuario, coa finalidade de almacenar datos e información que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación. A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao sitio web, as distintas pestanas que vostede ha visionado ou o tempo que permaneceu no mesmo. Esta información será utilizada polo titular da web para mellorar os seus contidos, facer máis atractiva a web e colocar correctamente os contidos que máis interesan aos visitantes.

Que tipos de cookies utiliza este sitio web?

Este sitio web utiliza:

– Cookies propias

Esta tipoloxía de cookies son enviadas ao seu computador e xestionadas exclusivamente por nós para o mellor funcionamento do sitio web.

A información que solicitamos emprégase para mellorar a calidade do noso servizo e a súa experiencia como usuario.

– Cookies de terceiros:

Son aquelas que se envían ao seu equipo desde un equipo ou dominio que non é xestionado por nós, senón por outra entidade colaboradora. As cookies analíticas utilizadas por Google, ou as utilizadas polas redes sociais para ofrecer ao usuario a posibilidade de compartir ou recomendar contidos da nosa páxina web nas mesmas. Descríbense a continuación as tipoloxías de cookies que pode atopar nunha web. As cookies necesarias son absolutamente esenciais para que o sitio web funcione correctamente

. Estas cookies garanten funcionalidades básicas e características de seguridade do sitio web, de forma anónima. As cookies analíticas utilízanse para comprender como interactúan os visitantes co sitio web. Estas cookies axudan a proporcionar información sobre as métricas, o número de visitantes, a taxa de rebote, a fonte de tráfico, etc. As cookies de rendemento utilízanse para comprender e analizar os índices crave de rendemento do sitio web, o que axuda a ofrecer unha mellor experiencia de usuario aos visitantes.

As cookies publicitarias utilízanse para proporcionar aos visitantes anuncios relevantes e campañas de marketing. Estas cookies rastrexan aos visitantes nos sitios web e recompilan información para proporcionar anuncios personalizados. As cookies funcionais axudan a realizar certas funcionalidades, como compartir o contido do sitio web en plataformas de redes sociais, recompilar comentarios e outras características de terceiros. En concreto, as cookies utilizadas neste sitio web detállanse a continuación:

 
Nome da cookie Finalidade  Duración Tipoloxía da cookie pola súa finalidade 
  __utma Para distinguir usuarios e sesións. De Google Analytics. 2 anos Análise
  __utmb Para determinar novas sesións ou visitas. De Google Analytics. 30 minutos Análise
  __utmc Configúrase para interactuar con urchin.js. De Google Analytics. Ó finalizar la sesión Análise
  __utmt Para limitar a porcentaxe de solicitudes. De Google Analytics. 10 minutos Análise
  __utmz Almacena a fonte de tráfico ou a campaña que explica como chegou o usuario ó sitio web. De Google Analytics. 6 meses Análise
 

 

Como podo configurar ou deshabilitar as cookies que utiliza este sitio web?

Dispoñemos dun Plug-in que lle permite aceptar, rexeitar ou configurar as cookies en todo momento. 

Ademais, vostede poderá restrinxir ou bloquear as cookies, a través da modificación da configuración do navegador que utilice no seu equipo. Con carácter xeral os navegadores ofrecen as seguintes opcións de configuración en relación á instalación de cookies:

– Internet Explorer

– Firefox

– Chrome

– Safari

Se se impide a instalación de todas as cookies da páxina web, algunhas funcionalidades da mesma, así como algúns contidos poden verse afectados.


?Cambios na política de cookies

É posible que actualicemos a política de cookies do noso sitio web. Por este motivo, recomendámoslle revisar esta política cada vez que acceda ao noso sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies. A política de cookies deste sitio web actualizouse por última vez a data do 29 de abril de 2020.  10. Lexislación e Xurisdición

As presentes Condicións de Acceso quedan suxeitas á ordenación xurídica española. Para a resolución de calquera conflito que puidese derivarse do acceso á páxina web, o usuario e o ICAVIGO nos casos en que a normativa prevexa a posibilidade de someterse a un foro, acordan someterse expresamente aos xulgados e tribunais de Vigo, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Acepto | Rechazo | Configurar | Más información